Ramakrishna Math

Ulsoor, Bangalore

Home~ Our Order~ Our Center~ Ask Us~ Announcements~ Yuva Jagrati~ Reaching Us~ Gallery
Book Store ~ English ~ Sanskrit ~ Kannada ~ Tamil ~ Hindi ~ Articles ~ Cassettes & CDs ~ Photos
Publications of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission with Book Images
KANNADA BOOKS
BHAGAVAN SRI RAMAKRISHNARA JEEVANA, BHODHANA
CODE TITLE AMOUNT
101 GURUDEVA SRI RAMAKRISHNA 100.00
102 BHAGAVAN SRI RAMAKRISHANA 40.00
103 SRI RAMAKRISHNA PARAMAHAMSA(KUVEMPU) 40.00
104 SRI RAMAKRISHNA (SANKSHIPTA JEEVANA CHARITHRE) 10.00
105 NANNA GURUDEVA  (SRI RAMAKRISHNARA BAGGE SWAMI VIVEKANANDA)
         
10.00
106 SRI RAMAKRISHNA LEELAPRASANGA (POORVARDHA) 100.00
107 SRI RAMAKRISHNA LEELAPRASANGA (UTTHARARDHA) 100.00
108 SRI RAMAKRISHNA VACHANAVEDA(POORVARDHA) 100.00
109 SRI RAMAKRISHNA VACHANAVEDA(UTTHARARDHA) 100.00
110 YUIGAPURUSHA RAMAKRISHNA 8.00
111 SRI RAMAKRISHNA UPADESHAMRUTHA 40.00
112 SRI GURUDEVARA VACHANA 15.00
113 SRI RAMAKRISHNA UPANISHATH 20.00
114 NAGEGARA SRI RAMAKRISHNA 22.00
115 KATHEGARA SRI RAMAKRISHNA 30.00
116 BANNI ! SRI RAMAKRISHNARA  BAGGE KELOONA ! 25.00
117 SRI RAMAKRISHNA: HOSA VICHARAGALU 55.00
118 NUIDINAMANA (KUVEMPU) 6.00
121 KALPATARU SRI RAMAKRISHNA 8.00
122 YUGAVATRA SRI RAMAKRISHNA  I 100.00
123 YUGAVATRA SRI RAMAKRISHNA II 100.00
126 SANKSHIPTA SRI RAMAKRIHSNA VACHANAVEDA 40.00
127 SRI RAMAKRISHNA PARAMAHAMSOPANISHATH,
SRI RAMAKRIHNA KARNAMRUTAM,SRI RAMAKRISHANA VARNANUKRAMA KEERTANAM
35.00
128 RAMAKRISHNA -VIVEKANANDA SANDESHA  5.00
130 HAMSAVANI* 0.50
140 DIVYATREYARU* 3.00
150 SRIRAMAKRISHNA SANDESHA SOURABHA 15.00
877 A HOMAGE TO GOSPEL 10.00
     
SRIMATHE SRI SHARADADEVIYAVARA JEEVANA,
BOODHANE
CODE TITLE AMOUNT
201 SRIMATHE SHARADADEVI (SAVISTHARA JEEVANACHARITHRE) 50
202 SRI SHARADA DEVI (SANKSHIPTA JEEVANA CHARITHRE) 10.00
203 PATHITHAPAVANE SHARADA 5.00
204 SRI SHARADA DEVI (JEEVANA) 30.00
205 SRI SHARADA DEVI SAMBHASHENE 35.00
207 SRI SHARADA DEVI SANDESHA MANDHARA 22.00
208 SRI SHARADA DEVI JEEVANA GANGA 130.00
210 SRINUDI* 0.50
211 MA SHARADA (PICTORIAL BOOKLET) 30.00
212 SRIMATHE (SACHITRA JEEVANA CHARITHRE) 10.00
213 ADBHUTHA CHARITHRE- SHARADA MATHE 8.00
214 SARVAVANDITHA SHARADAMATHE 35.00
SWAMI VIVEKANANDARA JEEVANA, KRUTHIGALU
CODE TITLE AMOUNT
301 SWAMI VIVEKANANDARA JEEVANA CHARITHRE 85.00
302 SWAMI VIVEKANANDA (SWAMI SOMANATHANANDA) 50.00
303 SWAMI VIVEKANANDA (SANKSHIPTHA JEEVANA CHARITHRE) 9.00
304 SWAMI VIVEKANANDA  (KUVEMPU) 35.00
305 VEERA SANYASI VIVEKANANDA 60.00
306 VISHWA VIJETHA VIVEKANANDA 80.00
307 VISHWA MANAVA VIVEKANANDA 95.00
308 SWAMI VIVEKANANDARA BHODHANEYA SARA 30.00
309 VISHWA MANAVANAGI VIVEKANANDA 5.00
310 SWAMI VIVEKANANDARA SAMBHASHENE 60.00
311 SWAMI VIVEKANANDARA DIVYA SMRUTHI 60.00
312 SWAMI VIVEKANANDARA PATHRA MALE 65.00
313 COLOMBO INDA ALMORAKE 50.00
314 NANNA SAMARA NETHI 7.00
315 RASHTRA NIRMANA 20.00
316 NADIGE KARE 25.00
317 PARIVRAJAKA 25.00
318 PRAACHA MATHU PAASCHAATYA 25.00
319 PARABHAKTHI 15.00
320 ANUSHTANA VEDANTA 16.00
321 SPOORTHIVANI 25.00
322 SANATANA BHARATHA 20.00
323  VARTHAMANA BHARATHA 8.00
324 DHANYATHEGE DAARI 12.00
325 VIDYABYASA 7.00
326 HINDU DHARMADA SARA 8.00
327 HINDU DHARMADA KARE 5.00
328 JNANAMARGA 10.00
329 VEDANTA 7.50
330 VIVEKAVANI 6.00
331 CHICAGO UPANYASA 6.00
332 BHAVYA BHARATHA NIRMANA 15.00
335 SHISHYANA LAKSHANA 7.00
336 NANNA JEEVANA MATHU DHYEYA 6.00
337 BHAKTHI 6.00
338 NIMMA PRASHNEGALIGE UTTHARA (SWAMI VIVEKANANDARINDA) 6.00
339 SADHANA 6.00
340 BHARATHA MAHILE 6.00
341 KARMARAHASYA 7.00
342 YOGAMARGA 6.00
344 KARMAYOGA 25.00
345 BHAKTHIYOGA 20.00
346 RAJAYOGA 32.00
347 JNANAYOGA 40.00
348 SWAMI VIVEKANANDARA KRUTISANGRAHA 75.00
349 SWAMI VIVEKANANDARA KRUTI SHRENI I-IX Set 675.00
349-1 SWAMI VIVEKANANDARA KRUTI SHRENI I 80.00
349-2 SWAMI VIVEKANANDARA KRUTI SHRENI II 80.00
349-3 SWAMI VIVEKANANDARA KRUTI SHRENI III 80.00
349-4 SWAMI VIVEKANANDARA KRUTI SHRENI IV 80.00
349-5 SWAMI VIVEKANANDARA KRUTI SHRENI V 80.00
349-6 SWAMI VIVEKANANDARA KRUTI SHRENI VI 80.00
349-7 SWAMI VIVEKANANDARA KRUTI SHRENI VII 80.00
349-8 SWAMI VIVEKANANDARA KRUTI SHRENI VIII 80.00
349-9 SWAMI VIVEKANANDARA KRUTI SHRENI IX  80.00
350 RASHTRA JAGRUTHI* 2.00
351 VYAKTHITHVA NIRMANA 5.00
359 SHAKTHI SANJEEVINI 7.00
360 ECHHETHA CHETANA 10.00
361 DHYANA MATHU EKAGRATE 12.00
362 DHARMA ENDARENU 50.00
363 VEERA NARENDRA 10.00
364 VIDYUTVANI* 0.50
365 PERSONALITY DEVELOPMENT (S. V.)* 15.00
367 MARANOTHARA JEEVANA 12.00
368 VISHWA MOORTHI VIVEKANANDA 50.00
369 YUGACHARYA VIVEKANANDA 30.00
370 KANNADA NELADALLI VIVEKANANDA 12.00
371 SPOORTHIYA CHELUME SWAMI VIVEKANANDA 25.00
378 SWAMI VIVEKANANDARA DRUSHTI ,VYASHTI- SAMASHTI* 100.00
379 ARISE! AWAKE! EXHIBITION FOLDER 1.00
380 SWAMI VIVEKANANDA - A PICTORIAL BOOKLET 30.00
875 YUVAKAREGE KARE  7.00
  BHAGAVAN SRI RAMAKRISHNARA ETHARA    SHISHYARA  JEEVANA, BHODHANE  
CODE TITLE AMOUNT
401 SRI RAMAKRISHNA SISHYAKOTI (PRAMUKHA SHISHYARA JEEVANA CHITRAGALU 30.00
402 GURUVINODANE DEVARADIGE (SWAMI SHIVANANDARA SAMBHASHENEYA KANNADA ANUVAADA:KUVEMPU) 70.00
404 BRAHMANADA VACHASUDHE 25.00
405 SADHAKANA KAIDEEVIGE (SWAMI TURIYANANDARA DIVYAVANI) 30.00
407 BHARATADALLI SHAKTHI POOJE (SWAMI SHIVANANDA) 20.00
408 NONDA JEEVAKKE BHARAVASE (SWAMI RAMAKRISHNANANDA) 8.00
409 PUNARJANMA (SWAMI ABHEDANANDA) 9.00
410 MUKTIPADHA 5.00
411 ADARSHA BHAKTHA 30.00
412 AMRUTAVANI 6.00
413 BRAHMANUBHAVI 35.00
414 ADBUTAVANI (SADHANEYA BAGGE SWAMI ADBHUTANADARA
AMRUTAVANI)
20.00
865 DEVARODANE BALIDAVARU -I 140.00
866 DEVARODANE BALIDAVARU- II 100.00
  SODHARI NIVEDITA AVARA JEEVAN KRUTI  
CODE TITLE AMOUNT
501 SODHARI NIVEDITA (MAHACHETANADA JEEVANAGAADHE 70.00
502 NAA KANDANTE NANNA   GURUDEVA (SWAMI VIVEKANANDARANNU
SODHARI NIVEDITA KANDANTE)
45.00
503 NIVEDITA (SANKSHIPTA JEEVANACHARITHRE) 8.00
  BHAGAVADGITA  
CODE TITLE AMOUNT
343 GEETHA PRAVACHA (SWAMI VIVEKANANDA) 10.00
602 SRIMAD BHAGAVADGITA (SATIKA) 50.00
603 SRIMAD BHAGAVADGITA (PAARAYANA) 20.00
604 SRIMAD BHAGAVADGITA (MOOLA MAATRA) 15.00
605 GEETHABHAVADHARE 130.00
654 GEETHA BHAVASANCHAYA 5.00
655 BHAGAVADGEETHAYA VISHWA SANDESHA I 100.00
656 BHAGAVADGEETHAYA VISHWA SANDESHA II 100.00
657 BHAGAVADGEETHAYA VISHWA SANDESHA III 100.00
816 GEETHADHARSHANA 6.00
817 GEETHA PARICHAYA 50.00
UPANISHATHUGALU
CODE TITLE AMOUNT
609 ISHAVASYOPANISHATH 5.00
610 KENOPANISHATH 5.00
611 KATHOPANISHATH 20.00
612 PRASHNOPANISHATH 16.00
613 MUNDAKOPANISHATH 14.00
614 MANDOKYOPANISHATH 20.00
615 TAITIRIYOPANISHATH 15.00
616 AITAREYOPANISHATH 10.00
617 CHANDOGYOPANISHATH 90.00
618 BRHADARANYAKOPANISHATH 90.00
619 SVETASVATAROPANISHATH 20.00
620 UPANISHATH BHAVADHARE(MOOLA, TATPARYA MATTU DHEERGA VIVARANE SAHITA 150.00
621 UPANISHATHUGALA  SANDESHA 150.00
668 UPANISHATHUGALA SARASANGRAHA 25.00
669 UPANISHATHUGALA :  ONDU PARICHAYA 15.00
815 UPANISHATH DARSHANA 8.00
ITHARA SASTRA GRANTHAGALU
CODE TITLE AMOUNT
601 BRAHMA SUTRAGALU (BHASYATRAYA SANGRADONDIGE) 150.00
606 AVADUTHA GITA 25.00
607 ASHTAVAKRA GITA 18.00
608 PURUSHA SUKTA 8.00
622 NARADA BHAKTHI SUTRA 18.00
622A  DEVARISHI NARADARA BHAKTHI SUTRAGALU 38.00
623 VIVEKACHUDAMANI (SRI SHANKARACHARYARU) 55.00
624 ATMA BODHA, APAROKSHANUBHUTHI, VAKYAVRUTI, LAGUVAKYAVRUTI( SRI
SHANKARACHARYARU)
30.00
625 SHIVANANDA LAHARI (SRI SHANKARACHARYARU) 12.00
626 SOUNDARYA LAHARI(SRI SHANKARACHARYARU) 12.00
627 UPADESHASAHASRI (SRI SHANKARACHARYARU) 70.00
628 PANCHADASHI (SRI VIDYARANYARU) 100.00
629 STAVAKUSUMANJALI (STOTRA SANKALANA: ARTHA SAHITHA) 65.00
630 SASVARA VEDA MANTRAHA 70.00
631 SANKSHIPTHA SASVARA VEDA MANTRAHA 14.00
632 SASVARA UDASHANTHI PRAYOGAHA 18.00
633 SASVARA MAHANYASADI MANTRAHA 85.00
634 SASVARA YAJURVEDA SANDYAVANDHANAM 12.00
635 SASVARA RUDRA PRASHNAHA, CHAMAKA PRASHNAHA 15.00
636 VEDA KUSUMANGAJI (SUKTHAGALU, RUDRA, CHAMAKA, MANTRAPUSHPA ETHYADI) 27.00
637 SRI DURGA SAPTASHATHI (SRI DEVI MAHATMYAM) 45.00
638 SRI LALITHA SAHASRANAMA MATTU TRISHATHI(BHASHYA SAHITHA) 60.00
639 SRI LALITHA SAHASRANAMA (PARAYANA) 12.00
640 SRI LALITHA MATHE  5.00
641 SRI VISHNU SAHASRANAMA (SABHASHYA) 25.00
642 SRI VISHNU SAHASRANAMA (PAARAYANA) 8.00
643 SRI SHIVA SAHASRANAMA (SABHASHYA) 20.00
644 SRI SHIVA SAHASRANAMA (PAARAYANA) 9.00
645 SRI DAKSHINAMOORTHI STOTRA  23.00
646 PAATHANJALA  YOGA DHARSHANA 360.00
647 SANATHSUJATEEYA (MAHABHARATHADALLI SANATHKUMARARU DRUTARASHTRA
NIGE MADIDA UPADESHA)
30.00
648 VACHAN BHAGAVATHA 65.00
649 VEDANTA SARA  40.00
650 DRG DRUSHYA VIVEKA 10.00
651 ADITYA HRUDAYAM 5.00
652 MUKUNDAMAALA 7.00
653 SHANDILYA BHAKTHI SUTRAGALU 30.00
658 SRI RAMA RAKSHA STOTRA 5.00
659 GAYATHRI UPASANA MATTU MANTRARTHA 27.00
660 BHAJAGOVINDA 5.00
661 MAHABHARATA KATHA SANGRAHA 90.00
662 SANKSHIPTA VALMIKI RAMAYANA 86.00
663 BHAGAVATHA SARATATWA 11.00
664 UPANAYANA MANTRARTHA 20.00
665 HANUMAN CHALISA 12.00
666 SRI KRISHNAVATARA 25.00
667 SADHANA  PANCHAKA 15.00
670 PURUSHA SUKTA : ONDU VYAKYAYANA 10.00
699 SRIVIDYA* 250.00
838 SRI KRISHNA KATHASARA SARASARVASWA 12.00
868 SRI RAMAKRISHNA POOJAPADDATHI 40.00
869 MAHARSHI PATANJALIYA YOGASUTRAGALU 60.00
883 MEANING AND SIGNIFICANCE OF WORSHIP 50.00
886 VALMIKI RAMYANA: ONDU MOULYAMAPANA 16.00
887 BRATUHARIYA VYRAGYASHATAKAM 20.00
MAKKALA SACHITRA KATHEGALU
CODE TITLE AMOUNT
119 SRI RAMAKRISHNARA JEEVANA KATHE (SACHITRA) 24.00
120 RAMAKRISHNARA DRUSHTANTA KATHEGALU (SACHITRA) 30.00
159 MAKKALA RAMAKRISHNA (SACHITRA) 20.00
160 SRI RAMAKRISHNARA NEETIKATHEGALU 22.00
206 MAKKALA SHARADADEVI (SACHITRA) 16.00
352 VIVEKANANDARA NEETIKATHAMANJARI (SACHITRA) 15.00
358 MAKKALA VIVEKANANDA (SACHITRA) 20.00
381 VIVEKANANDARA NEETI KATHEGALU (SACHITRA) 18.00
701 MAKKALIGAGI SACHITRA KATHEGALU - 1 16.00
702 MAKKALIGAGI SACHITRA KATHEGALU - 2 16.00
703 MAKKALIGAGI SACHITRA KATHEGALU - 3 14.00
704 MAKKALIGAGI SACHITRA KATHEGALU - 4 16.00
705 MAKKALIGAGI SACHITRA KATHEGALU - 5 14.00
706 MAKKALIGAGI SACHITRA KATHEGALU - 6 16.00
707 MAKKALIGAGI SACHITRA KATHEGALU - 7 16.00
708 MAKKALIGAGI SACHITRA KATHEGALU - 8 16.00
709 MAKKALIGAGI SACHITRA KATHEGALU - 9 16.00
710 MAKKALIGAGI SACHITRA KATHEGALU - 10 16.00
711 MAKKALIGAGI SACHITRA KATHEGALU - 11 16.00
712 MAKKALIGAGI SACHITRA KATHEGALU - 12 16.00
713 MAKKALIGAGI SACHITRA KATHEGALU - 13 16.00
714 MAKKALIGAGI SACHITRA KATHEGALU - 14 16.00
715 MAKKALIGAGI SACHITRA KATHEGALU - 15 16.00
751 MAKKALIGAGI MAHABHARATA - 1  35.00
752 MAKKALIGAGI MAHABHARATA - 2 45.00
753 MAKKALIGAGI MAHABHARATA - 3 45.00
754 MAKKALIGAGI MAHABHARATA - 4 45.00
755 MAKKALIGAGI MAHABHARATA - 5 45.00
836 MAKKALA RAMAYANA (SACHITRA) 40.00
840 MAKKALA SRIKRISHNA (SACHITRA) -1 42.00
840.2 MAKKALA SRIKRISHNA (SACHITRA) -2 35.00
749 KATHOPADESHA 20.00
756 VIDYARTHIGALIGAGI KATHEGALU -1 25.00
757 VIDYARTHIGALIGAGI KATHEGALU -2 25.00
758 VIDYARTHIGALIGAGI KATHEGALU -3 25.00
759 VIDYARTHIGALIGAGI KATHEGALU -4 25.00
  DHYANA, YOGA, VYAKTHITVA NIRMANA ITHYADI  
CODE TITLE AMOUNT
801 PARAMARTHA PRASANGA (SADHAKARIGE SALAHEGALU) 30.00
803 MANASU MATHU ADARA NIGRAHA 20.00
804 NALAKKU YOGAGALU 45.00
805 DHYANA JEEVANA DEEPIKE 20.00
808 DHYANACHINTANA DHARE 13.00
810 SHAKTHISHALI VYAKTHITVANIRMANA 10.00
812 YOGA 5.00
822 EELI EDDELI 10.00
823 VIDYARTHIGAGI 10.00
823A BADUKALU KALIYIRE (SAMYUKTA AVRUTI) 90.00
824 BADUKALU KALIIYIRE -PART 1 45.00
825 BADUKALU KALIYIRE - PART 2 65.00
880 BADUKINA ECHAGE SAVINA ACHEGE* 5.00
829 NANNA ELGEGE NANE SHILPI* 75.00
832 MAN THE MAKER OF HIS OWN DESTINY* 75.00
843 SADHANEGE DAARIDEEPA 30.00
846 EKAGRATHEYA KALE  5.00
847 YOGA MATTU ADYATHMIKA SADHANE 35.00
848 JEEVANA MOULAYAGALU 5.00
849 VYAKTHITHVADA BELAVANIGE 6.00
850 CHARITRYA NIRMANA 9.00
851 DAINANDINA CHINTANE -PRATHANE 60.00
852 KARMAYOGA SADHANE 10.00
854 BITHIDANTHE BELE SULLALLA 10.00
855 SUKHAANVESHANE 8.00
856 ADYATHMIKA SANJEEVINI 16.00
857 SATH SANKALPAGALU 9.00
858 ADYATHMIKA SADHANE 20.00
859 PARIPURNA VYAKTHITVA 100.00
861  DHYANADA ACHARANE 30.00
862 EKAGRATHE MATTU DHYANA 13.00
863 PRATHANE JAPA DHAYANA 5.00
864 KRIYA KOUSHALA 4.00
870 MANASIKA OOTHADA: KARANAGALU MATTU PARIHAARA 50.00
872 NANU' VINA NANA MUKHA 5.00
874 YUVAJANATEGE ADARSHA 20.00
876 MANTRADEEKSHE 5.00
884 VIDYARTHILAKSHANA 5.00
885 PARIKSHEYA BHAYA BEDONA, CHANAGI ODOONA 6.00
921 DHYANA MATTU ADHYATHMIKA JEEVANA 130.00
927 MEDITATION AND SPIRITUAL LIFE 160.00
938 A SHORT GUIDE TO MEDITATION 6.00
  HINDUDHARMA ITHYADI  
CODE TITLE AMOUNT
806 HINDUDHARMA- ADARA SARASARVASWA 30.00
814 HINDUDARSHANA 10.00
837 HINDUDHARMA (PRASHNOTHARA ROOPADALLI) 10.00
845 HINDU HABBAGALU MATTU UTSAVAGALU 25.00
  SOOTHIMAALE  
CODE TITLE AMOUNT
770 SRI RAMAKRISHNA SOOKTHI 4.00
771 SRI SHARADA SOOKTHI 4.00
772 VIVEKANADA SOOKTHI 4.00
773 SRI RAMA SOOKTHI 4.00
774 SRI KRISHNA SOOKTHI 4.00
775 SRI SHANKARA SOOKTHI 4.00
776 BHAGAVAN BUDDHA SOOKTHI 4.00
777 VEDA SOOKTHI 4.00
778 MAHAVEERA SOOKTHI 4.00
779 YESUCHRISTHA SOOKTHI 4.00
780 GURUNANAK SOOKTHI 4.00
781 ZARATHUSHTRA 4.00
782 MOHAMUD SOOKTHI 4.00
  ETHRA AMOOLYA GRANTHAGALU  
CODE TITLE AMOUNT
802 GANAPATHI 4.00
807 BHARATIYA ADHYATHMIKA PARAMPARE 100.00
809 PAUSHTIKA CHINTANA 12.00
811 BHAKTHI MARGA 13.00
813 BHAGAVAT PREMA 12.00
818 HIMALAYE YATRE (PRAVAASAKATHANA) 25.00
819 MAHABHARATHA SHEELASOURABHA (MAHABHARATHADA AMARA VYAKTHIGALU) 6.00
820 RAMAYANA SHEELASOURABHA (RAMAYANADA MAHAVYAKTHIGALU) 10.00
821 SAVINA SAMASYA 9.00
826 KARMAYOGI ALASINGA PERUMAL 20.00
827 RAMAKRISHNA MAHASANGA 4.00
828 AARATI 25.00
830 NEETI SIKSHANA* 85.00
831 MORAL EDUCATION* 60.00
833 YOU ASKED US* 10.00
878 INTEGRAL EDUCATION + 10.00
879 EDUCATION * 22.00
881 VALUE ORIENTATION- A SOURCE BOOK ON VALUE EDUCATION* 180.00
834 ANUSHTANA VEDANTADA BELAKINALLI PRAJASATHATHMAKA ADALITHA 60.00
835 VIJNAYANA MATTU ADYATHMIKA 10.00
839 SRI RAMAKRISHNA ASHRAMA- AN OVERVIEW* 12.00
841 NAMMA DEVALAYAGALU 5.00
842 ADHARSHA  GRUHASTHA 6.00
844.1 PARIVARTHA SAMAJAKKE SHASHVATHA MOULYAGALU I 100.00
844.2 PARIVARTHA SAMAJAKKE SHASHVATHA MOULYAGALU II 100.00
844.3 PARIVARTHA SAMAJAKKE SHASHVATHA MOULYAGALU III 100.00
844.4 PARIVARTHA SAMAJAKKE SHASHVATHA MOULYAGALU IV 100.00
860 PRABUDDHA NAGARIKATHVA MATTU NAMMA MANAVA KENDRITHA RASHTRA 25.00
867 SWAMI RANGANATHANANDA* 5.00
871 SRI RAMANUJARA JEEVNA CHARITHRE 50.00
873 SEVEYA SAAKAARA MOORTHI 20.00
888 RAMAKRISHNA MATA MATTU MISSION*-DHEYA-ADARSHA-ETHIHASA 10.00
  ETHRA PRAKASHARA GRANTHAGALU  
CODE TITLE AMOUNT
911 JEEVANMUKTHIVIVEKA 40.00
913 NARADA BHAKTHI SOOTRAGALU-ONDU ADHYAYANA 3.00
915 PAATHANJALA YOGASUTRAGALU-ONDU ADHYAYANA 5.00
916 GEETHA SARASARVASVA 6.00
917 JYOTHI 20.00
918 KEETHANA SANGRAHA (PART 1 & 2)  25.00
919 KEERTHANA SANGRAHA ( PART 3) 18.00
920 RAMAKRISHNA MATADA AARATRIKA GAANAGALU 10.00
924 YUVAJANASAKTHIYU JAGRATHAVAGALI 10.00
930 HINDU FESTIVALS AND SACRED DAYS 25.00
937 HINDU ICONOGRAPHY 6.00
945 ALL ABOUT KRISHNA 12.00
946 RAMAYANA OF VALMIKI-AN APPRAISAL 12.00
947 VISHNU PURANA PART I 150.00
948 VISHNU PURANA PART II 120.00
949 SASVARA RIGVEDA SAMHITA 1 (6018) 90.00
950 SASVARA RIGVEDA SAMHITA 2 (6019) 90.00
951 SASVARA RIGVEDA SAMHITA 3 (6020) 120.00
952 SASVARA RIGVEDA SAMHITA 4 (6050) 150.00
960 TAITIRIYA BRHAMANA PART  1 (6092) 90.00
961 TAITIRIYA BRHAMANA PART 2  (6093) 70.00
  POSTERS  
CODE TITLE AMOUNT
MYP20 SV POSTERS 20.00
  CD, VCDS OF MYSORE ASHRAMA  
CODE TITLE AMOUNT
SHIKA SHILAYU NANE SHILPIYU NANE (VCD) 100.00
PDKCD VYAKTHITVA VIKASA- (2 CD PACK-VCD) 200.00
CDDRK RAMAKRISHNA DRUSHTANTHA KATHEGALU (VCD) - 2CDS 80.00
CDYK YUGAVATARA RAMAKRISHNA (VCD) 75.00
CDAAK ELI EDDELI(VCD) 100.00
CDSD SRIMATHE SHARADEVI (VCD) 75.00
CDNAN NANU YARU ? (VCD) 100.00
CDECH ECHCHATHA CHETANA (AUDIO) 60.00
DKHAN DHYANA DEEPIKE (KANNADA AUDIO) 60.00
CDAA ARISE! AWAKE- (VCD) 40.00
PDECD PERSONALITY DEVELOPMENT-COMPUTER CD 200.00
CDYE YUGAVATARA (ENGLISH) (VCD) 75.00
CDSC SCIENCE CONSCIOUSNESS AND SWAMI VIVEKANANDA (VCD) 75.00
CDKR KARMA AND REINCARNATION (VCD) 75.00
CDWHO WHO AM I ? (VCD) 50.00
MEDIT GUIDED MEDITATION (AUDIO) 40.00
SHITE SHILANU NENE SHILPIYU NANE -TELUGU (VCD) 100.00
CDYT YUGAVATARTA (TELUGU) (VCD) 75.00
CDLEV LEVANDI MELKONDI (TELUGU- VCD) 100.00
DHTEL DHYANA DEEPIKA (TELUGU-AUDIO) 40.00
PDTCD VYAKTHITVA VIKASAMU (TELUGU) (VCD)  200.00
CDVA1 VANDANA 1 100.00
CDVA2 VANDANA  2 100.00
CDVA3 VANDANA 3 100.00
  MYSORE ASHRAMA CASSETTES  
CODE TITLE AMOUNT
CSDHK DHYANADIPIKA 35.00
CSGME GUIDED MEDITATION (ENGLISH)  35.00
CSDHT GUIDED MEDITATION (TELUGU) 35.00
VAND1 VANDANA -1 30.00
VAND2 VANDANA -2 30.00
VAND3 VANDANA -3 30.00
VAND4 VANDANA-4 30.00
ECH35 ECHCHATHA CHETANA 35.00
M9246 AMRUTAVANI (KANNADA UPANYASA, 2 DWANISURALIGALU 60.00
M9247 SATHSANGADA MAHIME (HARIKATHE, 2 DWANISURALIGALU 60.00
  OTHER'S PUBLICATION - CASSETTES  
CODE TITLE AMOUNT
AAR35 AARATI SANKEERTHANA (SWAMI PURUSHOTTAMANANDA) 35.00
BA35 BARENNA TAAYI (SWAMI PURUSHOTTAMANANDA) 35.00
BHA35 BHAJANA KUSUMANJALI (SWAMI PURUSHOTTAMANANDA) 35.00
KAB35 KABIRA BEERIDA BELAKKU-1 (SWAMI PURUSHOTTAMANANDA) 35.00
KAB40 KABIRA BEERIDA BELAKKU- 2 (SWAMI PURUSHOTTAMANANDA) 40.00
CAKRI KRISHNA ENABHARADE (SWAMI PURUSHOTTAMANANDA) 35.00
CALAA LALI NAMMA HARIYE 35.00
CAPAN PANCHAVATI 35.00
CASKD SRI KRISHNA DARSHANA 35.00
BAA35 BA SRI GURUDEVA (SWAMI PURUSHOTHAMANADA) 35.00
K1006 DASARA PADAGALU 35.00
JA135 JAI BHAVATHARINI (SWAMI PURUSHOTTAMANANDA) 35.00
K1025 SRI SHARADADEVI HEY MAHAMATHE 35.00
K1027 DASANA MADIKO YENNA (SWAMI PURUSHOTTAMANANDA) 35.00
RAG35 RAGI TANDHIRA (SWAMI PURUSHOTTAMANANDA  35.00
DEV35 DEVI NAMANA  35.00
JWA35 JWALANTHA JYOTHI (CASSETTE) 35.00
CASIR SIRI RAMAKRISHNA  40.00
CANAN NANNA JANANI 40.00
  CASSETTES  
CODE TITLE AMOUNT
CAS70 TAITTIRIYA & MAHANARAYANA UPANISHAD (SET OF 2 TAPES) 70.00
M2011 SHANKARA BHAVAHARA (RUDRA KRAMA PATHA) 35.00
CAS90 GITA CHANGITNG (SET OF 3 TAPES)  90.00
CALAL LALITHASAHASRANAMA (SET OF 2 TAPES) 60.00
LMM-40 LALITA MANTRA MAKARANDA 40.00
VED-G VEDA PATHA-1 (GANESH) 30.00
VED-D  VEDA PATHA-2 (DURGA) 30.00
VED-S  VEDA PATHA-3 (SHIVA) 30.00
STOT1 STOTRAANJALI-1 30.00
STOT2 STOTRAANJALI-2 30.00
90022 STOTRAS 1 (SWAMI PURUSHOTTAMANANDA) 35.00
90023 STOTRAS & BHAJANS (SWAMI PURUSHOTTAMANANDA) 35.00
M7001 PARATPARA PARAMESHWARA (CHALLAKERE BROTHERS) 35.00
M7002 MANTRAROOPI MAHAVISHNU 35.00
M9229 GAYATHRI DHYANAM 35.00
  CD'S - STOTRAS AND VEDA PATHA  
CODE TITLE AMOUNT
M5001 PARATPARA PARAMESHWARA (CHALLAKERE BROTHERS) 30.00
M5002 MANTRA ROOPI MAHAVISHNU (CHALLAKERE BROTHERS 30.00
M5008 GAYATHRI DHYANAM (CHALLAKERE BROTHERS) 30.00
M5035 PRANAVOPASANA (CHALLAKERE BROTHERS) 30.00
  KANNADA BHAJANS-AUDIO CD'S  
CODE  TITLE AMOUNT
K8322 DASARA PADAGALU 70.00
K1002 RAGI THANDIRYA (SWAMI PURUSHOTTAMANANDA) 80.00
K1010 BA SRI GURUDEVA (SWAMI PURUSHOTTAMANANDA) 80.00
K1011 SRI SHARADA DEVI HEY MAHA MATHE  80.00
JW100 JWALANTHA JYOTHI  100.00
K1012 JAI BHAVATHARINI (SWAMI PURUSHOTTAMANANDA) 80.00
DE100 DEVI NAMANA 100.00
JA100 NANNA JANANI 100.00
K1013 DASANA MADIKO YENNA (SWAMI PURUSHOTTAMANANDA) 80.00
CDSIR SIRI RAMAKRISHNA  100.00
  MISCELLANEOUS CASSETTES AND CD'S  
CODE TITLE AMOUNT
CDKLA LALITHA SAHASRANAMA ( SET OF 2 CD'S) 150.00
CDGIT GITA CHANTING ( SET OF 3 CD'S) 200.00
90025 BHAJAN SUDHA (CAS) 40.00
90026 BHAKTHI GEETAM (CAS) 40.00
SP-01 SRK AARATRIKAM (CAS) 35.00
SP-05 HYMS FROM CHANDI (CAS) 40.00
M5089 RUDRA KRAMA PATHAHA (CD) 27.00
  VCD'S (OTHER'S PUBLICATIONS)  
CODE TITLE AMOUNT
CD-SV SV LIFE AND WORKS (COMPUTER CD) 200.00
CDHOL HOLY FOOT OF SRK-1 150.00
280-2 FOOT STEPS OF MA SARADA -1 100.00
CD001 KAILASH MANASAROVAR  100.00
EBOOK E-BOOK ON SRK AND HM (COMPUTER CD) 250.00
CD350 SV FOR CHILDREN (COMPUTER CD) 350.00